BIP

Strona G艂贸wna Strona g艂贸wna Strona g艂贸wna Baza dokument贸w Baza dokument贸w Rejestr zmian zmiany Dost臋p do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stron臋 odwiedzi艂o os贸b:
5621607
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-03-2021
Portal - Organizacje Pozarz膮dowe
Dotacje w trybie art. 19a
PDF
DRUKUJ

Tryb pozakonkursowy

Istnieje mo偶liwo艣膰 otrzymania dotacji na realizacj臋 zadania publicznego z pomini臋ciem otwartego konkursu ofert. Poni偶ej znajduje si臋 informacja o warunkach sk艂adania ofert. Pod artyku艂em umieszczone zosta艂y do pobrania: wzór oferty i wzór sprawozdania.

Prezentujemy brzmienie artyku艂u 19a (ust. od 1 do 7a) ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z pó藕n. zm.), na podstawie którego mo偶na z艂o偶y膰 ofert臋 realizacji zadania publicznego.

1. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, z艂o偶onej przez organizacje pozarz膮dowe lub podmioty wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorz膮du terytorialnego uznaj膮c celowo艣膰 realizacji tego zadania, mo偶e zleci膰 organizacji pozarz膮dowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pomini臋ciem otwartego konkursu ofert, realizacj臋 zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spe艂niaj膮cego 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:

1) wysoko艣膰 dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 z艂;

2) zadanie publiczne ma by膰 realizowane w okresie nie d艂u偶szym ni偶 90 dni. 

2.  (uchylony).

3. W terminie nie d艂u偶szym ni偶 7 dni roboczych od dnia wp艂yni臋cia oferty, organ wykonawczy jednostki samorz膮du terytorialnego zamieszcza ofert臋 na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie organu jednostki samorz膮du terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie og艂osze艅;

3) na stronie internetowej organu jednostki samorz膮du terytorialnego.

4. Ka偶dy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, mo偶e zg艂osi膰 uwagi dotycz膮ce oferty.

5. Po up艂ywie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorz膮du terytorialnego niezw艂ocznie zawiera umow臋 o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi za艂膮cznik do umowy.

6. 艁膮czna kwota 艣rodków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorz膮du terytorialnego tej samej organizacji pozarz膮dowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie okre艣lonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie mo偶e przekroczy膰 kwoty 20.000 z艂.

7. Wysoko艣膰 艣rodków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorz膮du terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie mo偶e przekroczy膰 20% dotacji planowanych w roku bud偶etowym na realizacj臋 zada艅 publicznych przez organizacje pozarz膮dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.   
7a. Ofert臋 i sprawozdanie z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, sk艂ada si臋 wed艂ug uproszczonych wzorów. 
7b. Uproszczony wzór oferty, o którym mowa w ust. 7a, zawiera w szczególno艣ci: 1) zakres rzeczowy zadania publicznego; 2) termin i okre艣lenie miejsca realizacji zadania publicznego; 3) szacunkow膮 kalkulacj臋 kosztów realizacji zadania publicznego.
7c. Uproszczony wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 7a, zawiera: 1) opis wykonania zadania; 2) zestawienie wydatków finansowanych z dotacji. 
7d. Minister w艂a艣ciwy do spraw zabezpieczenia spo艂ecznego okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia, uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, uwzgl臋dniaj膮c konieczno艣膰 zapewnienia podstawowych informacji dotycz膮cych wykonania zadania publicznego.

Zainteresowani mog膮 sk艂ada膰 wnioski w zaklejonej kopercie w pokoju nr1 Urz臋du Gminy Pionki ul. Zwyci臋stwa 6a, 26-670 Pionki lub poczt膮 na powy偶szy adres.

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO -Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWR脫T
ZG艁O艢
NIE艢CIS艁O艢膯
Z Bazy dokument贸w - ostatnio dodane   »