BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
4531177
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-02-2020
Portal - Przetargi
Zapytanie ofertowe "Opracowanie dokumentacji projektowej przedłużenia kanalizacji w m. Zalesie, Suskowola, Poświętne"
PDF
DRUKUJ

Pionki, dnia 19.03.2018r.


Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

IGP.271.15.2018


1. W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego Opracowanie dokumentacji projektowej przedłużenia kanalizacji w m. Zalesie, Suskowola, Poświętne
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę gminnej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zalesie, Suskowola, Poświętne o trasie przebiegu jak w załączniku graficznym (załącznik nr 3 do zapytania).

Zamówienie obejmuje w szczególności następujący zakres:

 • pozyskanie map do celów projektowych wraz z potwierdzeniem prawidłowości ich wykonania przez właściwy miejscowo ośrodek dokumentacji geodezyjnej,
 • sporządzenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. Dz.U.2017.1073 t.j. z dnia 2017.06.02 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w szczególności art.52 tej ustawy i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie i jego przekazanie zamawiającemu wraz z dokumentami w nich wskazanymi w tym mapami. 
 • uzyskanie warunków technicznych dla planowanego przedsięwzięcia, 
 • uzgodnienie lokalizacji obiektu w Zespole Uzgodnień Dokumentacji oraz uzyskania wszelkich innych uzgodnień wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
 • Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego ( 5 egzemplarzy);Projekt musi być zgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz środowiskowymi w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1129 j.t.); ilość egzemplarzy drukowanych - po 5 + wersja elektroniczna w PDF tożsama z wersją drukowaną + wersja edytowalna +dwg;
 • Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów wg rodzajów wykonywanych robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. Nr 130, poz. 1389, - (przedmiary po 4 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej /w formie dokumentu tekstowego lub pliku formatu PDF/, kosztorysy inwestorskie i ofertowe w formie dokumentu tekstowego bądź arkusza kalkulacyjnego - umożliwiającego wpisanie komputerowo w kosztorysie ofertowym poszczególnych cen ofertowych;
 • opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1129 j.t.); ilość egzemplarzy drukowanych - po 4 + wersja elektroniczna w PDF tożsama z wersją drukowaną 
 • uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa wszystkich uzgodnień, opinii, warunków technicznych niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót, 
 • opracowanie opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji zgodnie z projektem wykonawczym; 
 • wykonanie wszelkich innych, powyżej nie wymienionych opracowań uzupełniających i uzgodnieńdokumentacji, umożliwiających Zamawiającemu uzyskanie decyzji realizacyjnej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych
 • Uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości przez które będzie przebiegała (będzie wykonywana) projektowana inwestycja będąca przedmiotem niniejszej umowy na dysponowanie nieruchomościami przez zamawiającego na cele budowlane w zakresie umożliwiającym realizację projektowanej inwestycji.


Opracowanie należy dostarczyć również w wersji elektronicznej w formacie obsługiwanym przez popularne aplikacje biurowe (odt, doc, pdf, jpg itp.).

Dokumentacja projektowa będzie stanowić oddzielne opracowanie dla każdej z miejscowości, z wymaganym zakresem dokumentów wskazanych w niniejszym zapytaniu i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania.

Zamawiający wymaga złożenia oferty na wszystkie części zamówienia (oferty złożone na 1 lub 2 części zostaną odrzucone)


Umowy zostaną zawarte z jednym Wykonawcą dla każdej z części oddzielnie.

Zamawiający dokona oceny ofert wg kryterium najniższa cena na podstawie ceny łącznej oferty (cena łączna wszystkich 3 części)

Termin wykonania zadania: 31 października 2018

Okres związania ofertą - 30 dni

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 27.03.2018r. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Pionki, ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 Pionki

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w opisanej kopercie, w wyżej przywołanym terminie do siedziby zamawiającego na adres wskazany powyżej.

.....................................................
Załączniki:
- wzór oferty - załącznik nr 1
- wzór umowy - załącznik nr 2
- załącznik graficzny - załącznik nr 3

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »