BIP

Strona G艂贸wna Strona g艂贸wna Strona g艂贸wna Baza dokument贸w Baza dokument贸w Rejestr zmian zmiany Dost臋p do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stron臋 odwiedzi艂o os贸b:
4531173
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-02-2020
Portal - Przetargi
Zapytanie ofertowe "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w m. Januszno"
PDF
DRUKUJ

 

Pionki, dnia 23.03.2018r.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o warto艣ci nieprzekraczaj膮cej równowarto艣ci 30.000 euro

 

 

IGP.271.08.2018

 

 

W zwi膮zku z prowadzonym post臋powaniem o udzielenie zamówienia publicznego o warto艣ci nieprzekraczaj膮cej równowarto艣ci 30.000 euro, zapraszamy do z艂o偶enia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmuj膮cego opracowanie Dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w m. Januszno

Przedmiotem zamówienia jest us艂uga polegaj膮ca na wykonaniu opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budow臋 gminnej kanalizacji sanitarnej w miejscowo艣ci Januszno wraz z przy艂膮czami o trasie przebiegu (zakresie ) jak w za艂膮czniku graficznym (za艂膮cznik nr 3 do zapytania ).

 

Zamówienie obejmuje w szczególno艣ci nast臋puj膮cy zakres:

1. pozyskanie map do celów projektowych wraz z potwierdzeniem prawid艂owo艣ci ich wykonania przez w艂a艣ciwy miejscowo o艣rodek dokumentacji geodezyjnej oraz ich dostarczeniem zamawiaj膮cemu w formie elektronicznej w formacie uzgodnionym z zamawiaj膮cym w terminie do 15 listopada 2018r ; sporz膮dzenie map w formie elektronicznej nie zwalnia wykonawcy ze sporz膮dzenia map wersji papierowej; zamawiaj膮cy mo偶e 偶膮da膰 okazania map w wersji papierowej w ka偶dym czasie.

2. sporz膮dzenie wniosku o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustaw膮 z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnianiu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko w szczególno艣ci art. 74 tej ustawy oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie i jego przekazaniu zamawiaj膮cemu wraz z dokumentami w nich wskazanymi w szczególno艣ci:
- karty informacyjnej przedsi臋wzi臋cia;
- po艣wiadczon膮 przez w艂a艣ciwy organ kopi臋 mapy ewidencyjnej obejmuj膮cej przewidywany teren, na którym b臋dzie realizowane przedsi臋wzi臋cie,
- wypisy z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadz膮cy ewidencj臋 gruntów i budynków, pozwalaj膮cy na ustalenie stron post臋powania,
-map臋 w skali zapewniaj膮cej czytelno艣膰 przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym b臋dzie realizowane przedsi臋wzi臋cie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który b臋dzie oddzia艂ywa膰 przedsi臋wzi臋cie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej

3. sporz膮dzenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. Dz.U.2017.1073 t.j. z dnia 2017.06.02 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w szczególno艣ci art.52 tej ustawy i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie i jego przekazanie zamawiaj膮cemu wraz z dokumentami w nich wskazanymi w tym mapami.

4. uzyskanie warunków technicznych dla planowanego przedsi臋wzi臋cia,
5. wykonanie dokumentacji geotechnicznej bada艅 pod艂o偶a gruntowego,
6. wykonanie operatu wodnoprawnego
7. uzgodnienie lokalizacji obiektu w Zespole Uzgodnie艅 Dokumentacji oraz uzyskania wszelkich innych uzgodnie艅 wynik艂ych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
8. Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego ( 5 egzemplarzy);
9. Projekt musi by膰 zgodny z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz 艣rodowiskowymi w szczególno艣ci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06) oraz rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze艣nia 2004 r. w sprawie szczegó艂owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u偶ytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1129 j.t.); ilo艣膰 egzemplarzy drukowanych - po 5 + wersja elektroniczna w PDF to偶sama z wersj膮 drukowan膮 + wersja edytowalna +dwg;

10. Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów wg rodzajów wykonywanych robót zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre艣lenia metod i podstaw sporz膮dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych okre艣lonych w programie funkcjonalno-u偶ytkowym Dz. U. Nr 130, poz. 1389, - (przedmiary po 4 egzemplarze + 1 egzemplarz w formie elektronicznej /w formie dokumentu tekstowego lub pliku formatu PDF/, kosztorysy inwestorskie i ofertowe w formie dokumentu tekstowego b膮d藕 arkusza kalkulacyjnego - umo偶liwiaj膮cego wpisanie komputerowo w kosztorysie ofertowym poszczególnych cen ofertowych;

11. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze艣nia 2004 r. w sprawie szczegó艂owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u偶ytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1129 j.t.); ilo艣膰 egzemplarzy drukowanych - po 4 + wersja elektroniczna w PDF to偶sama z wersj膮 drukowan膮
12. uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa wszystkich uzgodnie艅, opinii, warunków technicznych niezb臋dnych do uzyskania pozwolenie na budow臋
13. opracowanie opisu przedmiotu zamówienia niezb臋dnego do og艂oszenia przetargu na realizacj臋 inwestycji zgodnie z projektem wykonawczym;
14. wykonanie wszelkich innych, powy偶ej nie wymienionych opracowa艅 uzupe艂niaj膮cych i uzgodnie艅 dokumentacji, umo偶liwiaj膮cych Zamawiaj膮cemu uzyskanie decyzji realizacyjnej oraz wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o ustaw臋 Prawo zamówie艅 publicznych
15. Uzyskanie zgód w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci przez które b臋dzie przebiega艂a (b臋dzie wykonywana) projektowana inwestycja b臋d膮ca przedmiotem niniejszej umowy na dysponowanie nieruchomo艣ciami przez zamawiaj膮cego na cele budowlane w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 projektowanej inwestycji.

Opracowanie nale偶y dostarczy膰 równie偶 w wersji elektronicznej w formacie obs艂ugiwanym przez popularne aplikacje biurowe (odt, doc, pdf, jpg itp.).

 

Termin wykonania zadania: 30 kwietnia 2019

 

Okres zwi膮zania ofert膮 - 30 dni

 

Ofert臋 zawieraj膮c膮 偶膮dane informacje prosz臋 z艂o偶y膰 do dnia 03.04.2018r. w formie pisemnej na adres: Urz膮d Gminy Pionki, ul. Zwyci臋stwa 6a, 26-670 Pionki

 

W przypadku wybrania Pa艅stwa oferty zostan膮 Pa艅stwo poinformowani odr臋bnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

 

Przedmiot zamówienia nale偶y dostarczy膰 w opisanej kopercie, w wy偶ej przywo艂anym terminie do siedziby zamawiaj膮cego na adres wskazany powy偶ej.

 

 

Za艂膮czniki:

- wzór oferty - za艂膮cznik nr 1

- wzór umowy - za艂膮cznik nr 2

- za艂膮cznik graficzny - za艂膮cznik nr 3

 

 

PDF
DRUKUJ
POWR脫T
ZG艁O艢
NIE艢CIS艁O艢膯
Z Bazy dokument贸w - ostatnio dodane   »