BIP

Strona G艂贸wna Strona g艂贸wna Strona g艂贸wna Baza dokument贸w Baza dokument贸w Rejestr zmian zmiany Dost臋p do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stron臋 odwiedzi艂o os贸b:
4531139
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-02-2020
Portal - Przetargi
Zapytanie ofertowe "Budowa o艣wietlenia drogowego Jaroszki - Stoki"
PDF
DRUKUJ

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o warto艣ci nieprzekraczaj膮cej równowarto艣ci 30.000 euro

 

IGP.271.18.2018.

 

W zwi膮zku z prowadzonym post臋powaniem o udzielenie zamówienia publicznego o warto艣ci nieprzekraczaj膮cej równowarto艣ci 30.000 euro, zapraszamy do z艂o偶enia oferty cenowej wykonania zamówienia obejmuj膮cego:

 

Budowa o艣wietlenia drogowego Jaroszki - Stoki"

 

Szczegó艂owy przedmiot zamówienia (umowy) okre艣la dokumentacja projektowa:

 

  1. Projekt Budowlano - wykonawczy „Budowa o艣wietlenia drogowego w m. Stoki gm. Pionki"

  2. Szczegó艂owa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych „Budowa o艣wietlenia drogowego w m. Stoki, Gm. Pionki"

  3. Wzór umowy

 

Ustala si臋 cen臋 rycza艂tow膮 za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca samodzielnie dokonuje obliczenia ceny. Cena winna ujmowa膰 koszty wynikaj膮ce z dokumentacji projektowej i wzoru umowy a tak偶e uwzgl臋dnia膰 koszty zwi膮zane m.in. z:

- organizacj膮 i zagospodarowaniem placu budowy wraz z zapleczem budowy

- zabezpieczeniem istniej膮cego uzbrojenia terenu, drzew i krzewów znajduj膮cych si臋 w bezpo艣rednim s膮siedztwie budowy;

- obs艂ug膮 geodezyjn膮 budowy;

- ubezpieczeniem budowy (Zamawiaj膮cy nie bierze odpowiedzialno艣ci za szkody z tytu艂u nie ubezpieczenia budowy);

- ubezpieczeniem od szkód powodziowych, nawalnego deszczu i huraganu oraz sfinansowanie kosztów likwidacji ich ewentualnych skutków;

- po zako艅czeniu robót, uporz膮dkowaniem terenu i demonta偶em obiektów tymczasowych;

- wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egzemplarzach

 

W cenie oferty nale偶y uj膮膰 równie偶 wszystkie koszty wynikaj膮ce z Projektu Budowlanego, SSTWiOR, warunków umowy. Do ceny oferty nale偶y doliczy膰 podatek VAT, zgodnie z obowi膮zuj膮c膮 ustaw膮 o podatku od towarów i us艂ug.

 

W celu u艂atwienia skalkulowania ceny Zamawiaj膮cy przekazuje Oferentom:

 

- Projekt Budowlano - wykonawczy „Budowa o艣wietlenia drogowego w m. Stoki gm. Pionki" - udost臋pniony na stronie Zamawiaj膮cego www.bip.gmina-pionki.pl

- Szczegó艂ow膮 Specyfikacj臋 techniczn膮 wykonania i odbioru robót budowlanych „Budowa o艣wietlenia drogowego w m. Stoki Gm. Pionki"

- Przedmiar Robót

- kosztorys ofertowy

- wzór umowy

- wzór oferty

 

Termin wykonania zadania: 29.06.2018r.

Okres zwi膮zania ofert膮 - 30 dni

 

Ofert臋 zawieraj膮c膮 偶膮dane informacje prosz臋 z艂o偶y膰 do dnia 16.04.2018r. w formie pisemnej na adres: Urz膮d Gminy Pionki, ul. Zwyci臋stwa 6a, 26-670 Pionki

 

W przypadku wybrania Pa艅stwa oferty zostan膮 Pa艅stwo poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

 

Ofert臋 nale偶y dostarczy膰 w opisanej kopercie, w wy偶ej przywo艂anym terminie do siedziby zamawiaj膮cego na adres wskazany powy偶ej. 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWR脫T
ZG艁O艢
NIE艢CIS艁O艢膯
Z Bazy dokument贸w - ostatnio dodane   »