BIP

Strona G艂贸wna Strona g艂贸wna Strona g艂贸wna Baza dokument贸w Baza dokument贸w Rejestr zmian zmiany Dost臋p do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stron臋 odwiedzi艂o os贸b:
5624712
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-03-2021
Portal - Organizacje Pozarz膮dowe
Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarz膮dowych do udzia艂u w pracach komisji konkursowych
PDF
DRUKUJ

Wójt Gminy Pionki og艂asza nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby reprezentuj膮ce organizacje pozarz膮dowe lub podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie do udzia艂u w pracach komisji konkursowych powo艂anych do opiniowania ofert na realizacj臋 zada艅 publicznych w ramach otwartych konkursów ofert w 2019 roku.

Zadania Komisji Konkursowej :
a) ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzgl臋dnieniem okre艣lonych kryteriów, (ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego , w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, uwzgl臋dnia analiz臋 i ocen臋  zleconych zada艅 publicznych, zwraca uwag臋 na  terminowo艣膰, rzetelno艣膰 i sposób rozliczenia otrzymanych 艣rodków przez dan膮 organizacj臋 w latach poprzednich )
b) proponowanie przyj臋cia lub odrzucenia ofert,
c) proponowanie podzia艂u 艣rodków finansowych pomi臋dzy wybranych oferentów
oraz przedstawienie jej Wójtowi Gminy Pionki celem podj臋cia ostatecznej decyzji.
Udzia艂 w pracach Komisji  jest nieodp艂atny i za udzia艂 w posiedzeniu komisji jej cz艂onkom
nie przys艂uguje zwrot kosztów podró偶y.

W sk艂ad komisji konkursowych mog膮 wchodzi膰 reprezentanci organizacji pozarz膮dowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spe艂niaj膮 艂膮cznie nast臋puj膮ce kryteria:   
a) s膮 obywatelami RP i korzystaj膮 z pe艂ni praw publicznych,   
b) nie reprezentuj膮 organizacji lub podmiotów bior膮cych udzia艂 w danym otwartym konkursie ofert,
c) nie pozostaj膮 wobec wnioskodawców bior膮cych udzia艂 w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który móg艂by budzi膰 uzasadnione w膮tpliwo艣ci, co do ich bezstronno艣ci,
d) akceptuj膮 warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodp艂atno艣ci.

Termin zg艂aszania kandydatów na cz艂onków komisji konkursowych up艂ywa z dniem 29.01.2019r. Zg艂oszenie na za艂膮czonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upowa偶nione do reprezentacji organizacji zg艂aszaj膮cej) nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy.
W przypadku gdy 偶adna z organizacji nie zg艂osi swojego kandydata, wówczas Komisja obraduje  w sk艂adzie osób powo艂anych przez Wójta Gminy Pionki.


pobierz og艂oszenie

Za艂. nr1 Formularz zg艂oszeniowy

 

PDF
DRUKUJ
POWR脫T
ZG艁O艢
NIE艢CIS艁O艢膯
Z Bazy dokument贸w - ostatnio dodane   »