BIP

Strona Główna Strona główna Strona główna Baza dokumentów Baza dokumentów Rejestr zmian zmiany Dostęp do informacji dostep Statystyki statystyki Kontakt kontakt
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
4540900
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-02-2020
Portal - Referaty
Organizacji, Kadr i Ewidencji Ludności
PDF
DRUKUJ

Kierownik Referatu Organizacji, Kadr i Ewidencji Ludności

 Irmina Kustra

 

 

 pok.3

 

 

tel.(48)612-15-14

 Halina Kiraga

 pok.1

tel.(48)612-15-14

 Barbara Śmietanka

 pok.8

tel.(48)612-12-51

 Lucja Bonasewicz

 pok.8

tel.(48)612-12-51

 Ewa Borowiecka

 pok.2  Rada Gminy

tel.(48)612-15-14


Zakres działania:

 • prowadzenie kancelarii Urzędu;
 • obsługa Rady Gminy, Komisji;
 • sprawy obrony cywilnej;
 • kancelaria tajna;
 • koordynacja zadań związanych z wyborami;
 • obsługa jednostek pomocniczych samorządu gminnego;
 • archiwum;
 • sprawy organizacyjne.
 • wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;
 • sprawy kadrowe – pracownicy stali, pracownicy interwencyjni;
 • tworzenie i prowadzenie bibliotek, placówek kulturalnych
 • zameldowania na pobyt stały lub czasowy;
 • wymeldowania z miejsca pobytu stałego bądź czasowego;
 • sprawy związane z rejestracją i przeprowadzeniem poboru;
 • wydawanie decyzji w sprawach zameldowania lub wymeldowania na wniosek strony lub z Urzędu;
 • zameldowania cudzoziemców;
 • prowadzenie stałego rejestru wyborców.
 • promocja Gminy
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi


Informacje i Wnioski do pobrania:

 

W dniu 1 marca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.) która zakłada wydawanie dowodów osobistych według nowego wzoru.
 
Zgodnie z nowym wzorem dokumentu tożsamości nie będzie on zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu, wzroście. Dokument nie będzie także zawierał zeskanowanego podpisu właściciela dowodu. Zmieni się także fotografia - wytyczne dla zdjęcia będą takie same jak do paszportów.
 
Wniosek o wydanie dowodu osobistego po 1 marca 2015 r. będzie można złożyć w organie  dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z  dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne.
Złożenie wniosku:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego,  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • W imieniu osoby nie posiadającej zdolności prawnej lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych(osoby niepełnoletnie, ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo) wniosek o wydanie dowodu osobistego składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Odbiór dokumentu:

 • Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
 • Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby.

U W A G A :
Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 W razie  niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego  w siedzibie organu gminy, spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną nie dającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca zawiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
W tej sytuacji odbioru dokumentu może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
Dowód osobisty będzie wydawany nieodpłatnie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia  złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym organ gminy jest zobowiązany zawiadomić wnioskodawcę.
 
I N F O R M A C J E     W A Ż N E :

 1. Dowody osobiste wydane  przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.
 2. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania.
 3. Dowód osobisty wydany osobie , która ukończyła 5 rok życia jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.
 4. Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do UE oraz państw Niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.
 5. Dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa                                  w punkcie 4.
 6. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkujący na  jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

8.      Wymogi zdjęcia:
- kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
W razie składania wniosku w formie dokumentu elektronicznego załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającej wyżej opisane wymogi.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wyjątki:
- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiająca ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza orzeczenie o niepełnosprawności osoby do lat 16 lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych( Dz. U z 2008 r. Nr 14 poz.92 z późn. zm.);
- osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiająca ja w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się  zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
- w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego dołączono fotografię przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi oczami.

wzór nowego dowodu  osobistego - wydawany w wyniku złożenia wniosku po dniu  1 marca 2015 r.:

 

pobierz -wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wszelkich informacji na temat dowodów osobistych udziela Barbara Śmietanka - Inspektor w pokoju Nr 8 Urzędu Gminy Pionki.Sprawy Meldunkowe- Informacje


Zameldowanie
Obecnie istniejące gminne zbiory meldunkowe od 1 marca 2015 roku zastąpią rejestry mieszkańców i rejestry zamieszkania cudzoziemców. Zostaną wprowadzone nowe formularze zgłoszenia:

 • wyjazdu pdf.   i powrotu pdf. z zagranicy, jeśli wyjazd trwał dłużej niż 6 miesięcy (według obecnych przepisów należy zgłosić wyjazd dłuższy niż 2 miesiące),

 • wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy.


Za udostępnienie danych z rejestru PESEL, z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców będzie pobierana opłata - w wysokości takiej, jak w przypadku przekazywania danych z RDO.

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH  

 

 

 

                         

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »